Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
SOCIAL MEDIA

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

Przygotowaliśmy 5 zakresów wycen WNIP od A do E:

Dlaczego problem jest ważny?

Wycena wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) ma na celu rzetelne ustalenie (według międzynarodowych standardów) wartości aktywa. Jest wiele różnych WNiP oraz podejść i metod ich wyceny. Wycena to również niezbędny element wielu przedsięwzięć - dzięki niej poznamy wartość aktywa. Wyceny WNiP są w szczególności istotne, gdy wobec technologii chcemy podjąć ważną decyzję biznesową. Poprawna wycena zaoszczędzi wielu zbędnych bolączek i umożliwi podjęcie poprawnej decyzji. Dzięki wycenie WNIP możemy również uzyskać przewagę konkurencyjną w negocjacjach lub po prostu zabezpieczyć się na przyszłość w razie sporów na tle wartości technologii.
 

Cel wyceny:

 • Do określenia wartości aktywa

 • Do celów negocjacyjnych przy sprzedaży lub zakupie aktywa

 • Do podjęcia decyzji inwestycyjnej i podczas poszukiwania inwestora

 • Do uzyskania środków unijnych, grantu, dofinansowania lub ich rozliczania

 • Do wniesienia praw wartości niematerialnych i prawnych do firmy

 • Do wydzielenia ze spółki nowego przedsięwzięcia (spin-off)

 • Do obliczenia opłaty licencyjnej

 • W celach podatkowych.

 

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Akredytacja daje gwarancję jakości wszystkim naszym klientom.
Do każdego WNIP podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie potencjalne przychody i koszty jakie WNIP będzie generować, ryzyka związane z wdrażaniem/ stosowaniem technologii, potencjalne korzyści jakie WNIP może dla firmy wygenerować oraz dobrać odpowiednią metodę wyceny, najlepiej odpowiadającą potrzebom klienta.
Wyceniamy WNIP na wszystkich stadiach rozwoju – od TRL 1 do TRL 9. Mamy doświadczenie zarówno z WNIP, które są tylko i wyłącznie koncepcją, jak i gotowymi produktami już sprzedawanymi w Polsce i na świecie.

 

Umowy ramowe

Dla wygody organizacji oferujemy podpisanie umowy ramowej na wyceny WNiP dzięki czemu skraca się do niezbędnego minimum cały proces wyceny (brak negocjacji kolejnych umów oraz ustalania kształtu umowy), a współpraca opiera się na wcześniej określonych warunkach. Co więcej organizacje dzięki umowie ramowej mogą podjąć szybciej decyzje inwestycyjną, bo wiedzą, że zaufany doradca, znający specyfikę podmiotu, przeprowadzi wycenę technologii.
 

Co wyceniamy?

 • Technologie

 • Patenty

 • Wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe

 • Zgłoszenia patentów i wzorów

 • Prawa autorskie do oprogramowania

 • Prawa do chronionych odmian roślin

 • Topografie układów scalonych

 • Know-how

 • Wynalazki

 • Znaki towarowe

 • Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne

 • Licencje i koncesje

 • Nabyte wartości firmy

 • Koszty zakończonych prac rozwojowych.

 

Dla kogo?

 • MŚP

 • Dużych przedsiębiorstw

 • Instytucji naukowych

 • Inwestorów

 • Start-upów i spółek spin-off

 • Pracowników działów R&D

 • Analityków biznesowych

 • Analityków finansowych

 • Wszelkich stron negocjacyjnych

 • Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie.

 

WYCENA TECHNOLOGII

USŁUGI / WYCENY

Pełne zakresy wycen wartości niematerialnych i prawnych

Wycena WNIP - zakres prac A

Wycena wartości niematerialnych i prawnych jedną metodą

 • Opis WNIP.

 • Uzasadnienie wyboru metod wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metod wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych wyliczeń (w zależności od metod wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

Wycena WNIP - zakres prac B

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dwoma metodami

 • Opis WNIP.

 • Uzasadnienie wyboru metod wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metod wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych wyliczeń (w zależności od metod wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej na podstawie dwóch metod wyceny.

 

Wycena WNIP - zakres prac C

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych

 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności WNIP (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy), ocena stopnia rozwoju technologii oraz czasu jaki wymaga jej rozwój i niezbędnych nakładów finansowych do implementacji.

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny – forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości.

 • Opis stanu techniki i identyfikacja czynników przewagi konkurencyjnej związanych z korzystaniem z WNIP.

 • Prognoza finansowa WNIP – prognoza przychodów powiązana z analizą popytu, analizą rynku i jego potencjalnym wzrostem, prognoza kosztów powiązanych z technologią.

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

AKREDYTACJA ARP S. A.

Wycena WNIP - zakres prac D

Wycena wartości niematerialnych i prawnych + analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście technologii

AKREDYTACJA ARP S. A.
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności WNIP (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy).

 • Analiza potencjału komercyjnego technologii – analiza SWOT, ocena stopnia TRL, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów i nisz rynkowych, analiza przewag konkurencyjnych.

 • Analiza rynków zbytu, w które wpisuje się technologia – analiza trendów, wielkości i prognoz.

 • Analiza konkurencji – charakterystyka kluczowych konkurentów i ich produktów.

 • Analiza poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktów.

 • Analiza potencjalnego popytu z analizą kluczowych grup klientów.

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

Wycena WNIP - zakres prac E

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych + analiza otoczenia rynkowego i konkurencji + strategia komercjalizacji technologii

AKREDYTACJA ARP S. A.
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
NAJWYŻEJ OCENIANY
 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy).

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny – forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości.

 • Analiza potencjału komercyjnego technologii – analiza SWOT, ocena stopnia rozwoju technologii oraz czasu jaki wymaga jej rozwój i niezbędnych nakładów finansowych do implementacji, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów i nisz rynkowych, analiza przewag konkurencyjnych.

 • Analiza rynków zbytu, w które wpisuje się technologia – analiza trendów, wielkości i prognoz.

 • Analiza konkurencji – charakterystyka kluczowych konkurentów i ich produktów.

 • Analiza poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktów.

 • Analiza potencjalnego popytu z analizą kluczowych grup klientów.

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców.

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii – prognoza przychodów powiązana z analizą popytu, analizą rynku i jego potencjalnym wzrostem, prognoza kosztów powiązanych z technologią.

 • Atrakcyjność inwestycyjna rozwiązania z możliwymi ścieżkami komercjalizacji i naszą rekomendacją odnośnie sposobu komercjalizacji.

 • Analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST.

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.
   

Jak pracujemy?

W zależności od okoliczności, przy wycenach zazwyczaj korzystamy z następujących podejść i metod:

Podejście majątkowe:

 • Metoda wartości skorygowanych aktywów netto.

 • Metoda wartości likwidacyjnej.

 • Metoda wartości odtworzeniowej (kosztowa).

Podejście dochodowe:

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, ang. Discounted Cash Flows).

 • Metoda zdyskontowanych zysków.

 • Metoda zdyskontowanych dywidend.

Podejście porównawcze (mnożnikowe).
Podejście dochodowo-porównawcze (mieszane).

 • Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR, ang. Relief from Royalties).

    Pobierz broszurę

       Zarezerwuj spotkanie

ZAREZERWUJ SPOTKANIE LUB ZADZWOŃ

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KLIENCI

Przedsiębiorstwa

Instytucje naukowe

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

ULGI PODATKOWE

DOTACJE UE

PAKIET SZKOLEŃ

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 

 

 

 

Zakres A

Wycena WNIP
jedną metodą

 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii dwoma metodami

 

 

 

 

Zakres B

Wycena WNIP
dwoma metodami

 

AKREDYTACJA ARP S. A.

Zakres D

Wycena WNIP jedną metodą + analiza rynku i konkurencji
 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Zakres E

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
+ analiza rynku i konkurencji
+strategia komercjalizacji

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Atrakcyjność inwestycyjna, rozwiązania z możliwymi ścieżkami komercjalizacji i rekomendacją sposobu komercjalizacji

 • Analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

 

AKREDYTACJA ARP S. A.
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
NAJWYŻEJ OCENIANY

Zakres C

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)*

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)*

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów*

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

  *Analiza częściowa

   

AKREDYTACJA ARP S. A.

ZOBACZ INNE USŁUGI Z KATEGORII WYCENY:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI: