I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych przez firmę Polska Grupa Wspierania Innowacyjności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej PGWI), warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:

1) Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2) PGWI – oznacza spółkę Polska Grupa Wspierania Innowacyjności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mającą siedzibę rejestrową pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558652, legitymującej się numerami NIP 5223029463 i REGON 361546216, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

3) Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez PGWI.

4) Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez PGWI.

5) Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, co gwarantuje PGWI, o ile nie zaistnieją sytuacje nadzwyczajne, niezawinione i niezależne od PGWI.

6) Usługa doradcza – usługa z zakresu doradztwa technologicznego, strategicznego lub prawno-podatkowego, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą zgłosił zapotrzebowanie, mająca na celu opracowanie i potencjalne rozwiązanie problemu Zamawiającego z ww. zakresu.

7) Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu lub zamówiła Usługę doradczą.

8) Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez PGWI.

9) Portal – oficjalna strona internetowa PGWI znajdująca się pod adresem www.pgwi.pl.

10) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i usług oferowanych przez PGWI.

11) Zapis na szkolenie – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu oraz zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera.

12) Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczna przez PGWI do Zamawiającego w odpowiedzi na rejestracje.

13) Oferta – dokument, w którym PGWI zaproponował zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.

14) Umowa – dokument, na mocy którego PGWI i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie PGWI przeprowadza szkolenie czy usługę doradczą i wystawia rachunek.

5. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu.

6. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność PGWI. PGWI jest uprawnione do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody PGWI są zabronione.

7. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.

8. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do umieszczania treści, które:

1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym PGWI);

2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;

3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;

4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;

5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;

6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu.

7) Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego.

II. Zapis na szkolenie

1. W szkoleniach PGWI mogą uczestniczyć zarówno osoby prywatne, jak i pracownicy firm oraz instytucji publicznych.

2. Zamówienie na szkolenie PGWI może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w dwojaki sposób:

1) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pgwi.pl i przesłanie skanu na adres poczty elektronicznej: kontakt@pgwi.pl.

2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, dostępnego przy każdym terminie szkolenia na stronie www.pgwi.pl.

3. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem uczestnika na dany termin szkolenia.

4. Uczestnik zostanie przyjęty na dany termin szkolenia zawsze, jeśli będą na nie wolne miejsca. Uczestnik otrzyma wtedy mailowe potwierdzenie przyjęcia na dany termin szkolenia.

5. W tygodniu poprzedzającym szkolenie, uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz z niezbędnymi szczegółami organizacyjnymi.

6. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane mniej niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe mogą zostać dosłane uczestnikowi po zakończeniu szkolenia.

8. Zamówienie szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

III. Płatność za szkolenie

1. Należność za szkolenie powinna zostać przelana na konto PGWI w MBANK S.A., nr: 21 1140 2004 0000 3602 7568 9890:

1) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych faktura VAT zostanie wystawiona po zakończonym szkoleniu i przesłana pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

2) W przypadku osób fizycznych faktura VAT zostanie wystawiona przed szkoleniem, a płatność za fakturę VAT musi odbyć się na co najmniej 7 dni przed szkoleniem.

2. Istnieje również możliwość płatności poprzez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu poprzez stronę internetową www.pgwi.pl.

3. PGWI nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów płatności oraz zachęca Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności oraz z regulaminem Krajowego Integratora Płatności S.A. przed dokonaniem płatności.

IV. Ceny szkoleń

1. Ceny szkoleń PGWI nie zawierają podatku VAT.

2. Ceny szkoleń stacjonarnych zawierają: materiały szkoleniowe oraz materiały elektroniczne poszkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

3. Ceny szkoleń online zawierają: materiały szkoleniowe oraz materiały elektroniczne poszkoleniowe.

4. Ceny szkoleń stacjonarnych nie zawierają cen noclegów, dojazdu oraz parkingu.

5. Na szkolenia PGWI przysługują rabaty okazjonalne przyznawane w ramach doraźnych akcji promocyjnych.6.Rabaty i promocje nie sumują się ze sobą.

V. Uczestnictwo w szkoleniach

1. Szkolenia w PGWI rozpoczynają się punktualnie, o wyznaczonej wcześniej porze.

2. Uczestnik może wejść na salę szkoleniową po rozpoczęciu szkolenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki w omawianym materiale.

4. spowodowane spóźnieniem uczestnika.

5. Organizator ma prawo wyprosić z zajęć uczestnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Organizator nie zapewnia miejsca ani opieki nad dziećmi i zwierzętami.

7. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o niepełnosprawności lub chorobach i dolegliwościach mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia.

8. Podczas szkolenia serwowany jest lunch tradycyjny. W przypadku chęci skorzystania z innego typu posiłku, np. wegetariańskiego, uczestnik powinien zgłosić to organizatorowi najpóźniej dzień przed szkoleniem.

VI. Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja uczestnika przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej do 5 dni roboczych przed szkoleniem.

VII. Odwołanie szkolenia

1. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku niezebrania wystarczającej grupy uczestników.

2. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedyspozycja miejsca szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia organizator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, poinformować o tym zgłoszone osoby.

VIII. Reklamacje

1. Reklamację dot. usług szkoleniowych ma prawo złożyć każdy uczestnik szkolenia realizowanego przez PGWI.

2. Reklamację należy złożyć pisemnie i przesłać na adres pocztowy PGWI lub opisać mailem i przesłać na adres kontakt@pgwi.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje dotyczące reklamowanego szkolenia (termin, miasto, trener prowadzący), przedmiotu reklamacji oraz danych kontaktowych osoby reklamującej.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od chwili wpłynięcia do organizatora szkolenia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego.

IX. Newsletter

1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez PGWI usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez PGWI na podany przez użytkownika adres e-mail.

3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką Prywatności.

4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje PGWI.

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do PGWI.

X. Postanowienia końcowe

1. PGWI zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu PGWI będzie informować z pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez PGWI.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

 

REGULAMIN

Pomagamy organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.