Umów się na rozmowę

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności

Pomagamy organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności.

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Usługi z zakresu doradztwa technologicznego

Analiza opłacalności
wdrożenia technologii

Ocena innowacyjności technologii

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Strategia komercjalizacji technologii

Analiza otoczenia
rynkowego i konkurencji

Audyt Innowacyjności przedsiębiorstwa

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Due diligence
technologiczne

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Strategia komercjalizacji technologii

Dlaczego problem jest ważny?

Komercjalizacja WNiP to coraz częstsza sytuacja w różnych organizacjach. Wybranie optymalnej ścieżki komercjalizacji wiąże się z przeprowadzeniem dogłębnych analiz o samej technologii, analiz potencjału rynkowego, ryzyk, analizy opłacalności wdrożenia czy wyceny WNiP. Analizy te są czasochłonne i wymagają specjalistycznej wiedzy, a dzięki nim może opracować optymalną strategię komercjalizacji technologii. Strategia komercjalizacji jest często wymagana przez grantodawców przy różnych projektach, a dodatkowym wymogiem jest jej przeprowadzenie przez niezależnego, niepowiązanego z organizacją, doradcę.

Cel usługi:

Poznanie potencjału komercjalizacyjnego technologii

Poznanie optymalnego sposobu komercjalizacji WNiP

Poznanie konkurencji i przewag konkurencyjnych WNiP

Poznanie charakterystyki rynku docelowego WNiP w tym potencjalnego popytu

Poznanie rentowności technologii

Uzyskanie dofinansowania, grantu, środków unijnych

Jak możemy pomóc?

Tworzymy optymalne strategie komercjalizacyjne technologii – pomagamy wybrać ścieżkę komercjalizacji, szukamy potencjalnych odbiorców, badamy rynek oraz WNIP samą w sobie, m.in. w jakim stopniu jest atrakcyjna, jaki jest jej cykl życia, jaki jest jej potencjał komercyjny.

W przypadku strategii komercjalizacyjnej, do procesu podchodzimy również w sposób kompleksowy, obejmujący wiele różnych aspektów wykraczających poza pojęcie strategii komercjalizacji (jak wycenę technologii i sposoby ochrony własności intelektualnej). Często naszym klientom rekomendujemy właśnie podejście szersze do strategii komercjalizacji, ponieważ zajmuje się ono również procesami, które przedsiębiorca czy też instytucja naukowa muszą wykonać w procesie komercjalizacyjnym WNIP.

Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Instytucji naukowych

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji

Start-upów i spółek spin-off

Pracowników działów R&D

Analityków biznesowych

Analityków finansowych

Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie

Umów się na rozmowę

Masz pytania dotyczące strategii komercjalizacji?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii

Dlaczego problem jest ważny?

Dla organizacji poznanie rynku i konkurencji dla nowej technologii powinno być priorytetem. Dokładna znajomość rynku może zdecydowanie ułatwić dalsze kroki w procesie komercjalizacyjnym, ponieważ organizacja wie co już jest na rynku i czego potrzeba. Dzięki dobrej analizie rynku organizacja będzie wiedziała jakie segmenty rynku są najbardziej atrakcyjne i co czeka rynek w przyszłości – na co trzeba się przygotować opracowując technologię.

Cel usługi:

Poznanie nisz rynkowych, na których można wykorzystać WNiP

Poznanie substytutów, rozwiązań konkurencyjnych i przewag konkurencyjnych jakie technologia nad nimi posiada

Poznanie perspektyw rynkowych technologii

Poznanie potencjalnej konkurencji i ich rozwiązań

Poznanie poziomu rozwoju rynku oraz ogólnej atrakcyjności rynku

Poznanie potencjalnego popytu

Poznanie potencjalnych grup klientów i konkretnych potencjalnych odbiorców

Jak możemy pomóc?

Przeanalizowaliśmy rynki pod dziesiątki technologii z kilkudziesięciu różnych branż – zarówno dla przedsiębiorstw jak i instytucji naukowych. Analizy tworzyliśmy pod granty/ dofinansowania lub pod prywatne transakcje. Pomagamy zdobyć organizacjom niezbędną wiedzą odnośnie potencjału komercyjnego technologii i nisz rynkowych, na których potencjalnie można ją wykorzystać. Podajemy konkretne liczby i dane na temat potencjału technologii – jakiej wielkości są rynki, jaki jest potencjalny popyt, kim są potencjalni odbiorcy. Dzięki naszej analizie klient zdobędzie kompleksową wiedzę odnośnie aspektu rynkowego technologii co przyda się w uzyskaniu finansowania – czy to z grantów/ funduszy unijnych czy od prywatnych inwestorów.

Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji

Start-upów i spółek spin-off

Działów strategicznych

Działów marketingowych

Działów sprzedażowych

Analityków finansowych

Analityków biznesowych

Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie

Masz pytania dotyczące analizy otoczenia rynkowego i konkurencji?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

Analiza opłacalności wdrożenia technologii

Dlaczego problem jest ważny?

Czy innowacyjna Technologia, którą opracowuje/ w którą chcę zainwestować zwróci się? To jest pytanie, na które zarówno twórcy jak i inwestorzy chcą znać odpowiedź. Jeżeli technologia nie ma potencjału ekonomicznego, żeby w przyszłości na siebie zarabiać to mało kto zdecyduje się na tworzenie takiego rozwiązania lub inwestowanie w takie przedsięwzięcie.

Cel usługi:

Poznanie nisz rynkowych, na których można wykorzystać WNiP

Poznanie substytutów, rozwiązań konkurencyjnych i przewag konkurencyjnych jakie technologia nad nimi posiada

Poznanie potencjalnego popytu

Poznanie potencjalnych grup klientów

Wiedza czy technologia ma potencjał być opłacalną – jakie może generować przychody i koszty

Poznanie czynników ryzyka inwestycji w technologię


Jak możemy pomóc?

Analizy finansowe i rynkowe technologii to DNA Polskiej Grupy Wspierania Innowacyjności. Od początku działalności zajmujemy się przede wszystkim tym. Współpracowaliśmy zarówno z przedsiębiorstwami jak i instytucjami naukowymi pod kątem grantów/ dofinansowania lub na potrzeby prywatne. Dzięki nam organizacje uzyskują wiedzę odnośnie tego na jakich rynkach technologie można wykorzystać oraz czy będzie to generowało odpowiedni strumień przychodów, żeby pokryć koszty i żeby inwestycja zwróciła się na odpowiednio wysokim poziomie.

Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji

Start-upów i spółek spin-off

Działów strategicznych

Działów marketingowych

Działów sprzedażowych

Analityków finansowych

Analityków biznesowych

Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie

Masz pytania dotyczące analizy opłacalności wdrożenia?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

Ocena innowacyjności technologii

Dlaczego problem jest ważny?

Organizacje i inwestorzy bardzo często stają przed problemem czy technologia, która opracowują lub chcą kupić jest innowacyjna, czy ma potencjał zastąpić obecnie wykorzystywane produkty/ usługi/ metody i jak tak to dlaczego i w jakim okresie. Jest to problem szczególnie ważny w przypadku gdy organizacja ma ograniczony budżet na badania i rozwój i musi zdecydować, z której technologii całkowicie zrezygnować lub którą technologię opracować jako pierwszą. Z perspektywy inwestora jest to również bardzo ważny problem, ponieważ inwestycja w technologię nieinnowacyjną (odtwórczą) może mieć bardzo długi okres zwrotu, albo wręcz nigdy się nie zwróci.

Cel usługi:

Zbadanie czy na rynku dostępne są już produkty korzystające z podobnych/ takich samych technologii jak te opracowywane w Organizacji

Analiza innowacyjności technologii – w jakiej skali i na czym polega

Poznanie przewag konkurencyjnych technologii

Poznanie ryzyka wiążącego się z wdrożeniem technologii

Jak możemy pomóc?

W branży technologicznej, działamy od wielu lat. Zajmowaliśmy się zarówno technologiami innowacyjnymi na skalę światową jak i na skalę przedsiębiorstwa, WNIP w początkowych stadiach cyklu życia jak i końcowych, dzięki czemu wiemy na czym powinniśmy skupić swoją uwagę podczas oceniania mocnych i słabych stron technologii oraz szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem potencjalnych innowacji co znacznie przyspiesza cały proces, który w innych warunkach może być bardzo czasochłonny.

Nasza usługa polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub technologii już skomercjalizowanych w zakresie aktualnych trendów rynkowych, potencjału wdrożeniowego (w przypadku technologii jeszcze nieskomercjalizowanych) oraz szans i ryzyk związanych z komercjalizacją i rozwojem WNIP. Analizujemy również technologie aktualnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, żeby uzyskać pełny obraz potencjalnej ścieżki rozwoju.


Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji

Start-upów i spółek spin-off

Działów strategicznych

Działów marketingowych

Działów sprzedażowych

Analityków finansowych

Analityków biznesowych

Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie

Masz pytania dotyczące oceny innowacyjności technologii?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

Dlaczego problem jest ważny?

W przypadku chęci zakupu nowej technologii przez przedsiębiorstwo, zdarza się, że potencjalny zakup nie jest poparty pełną analizą możliwości danego rozwiązania. Taka analiza jest niezbędna do całkowitego zrozumienia technologii – zarówno tych istotnie ulepszających produkt lub usługę jak i istotnie ulepszających dany proces w firmie lub też wprowadzających nową metodykę marketingową czy organizacyjną. Dzięki całkowitemu poznaniu potencjału technologii Przedsiębiorcy łatwiej będzie podjąć decyzję odnośnie jej, bo będzie wiedział jak zakup wpłynie na firmę i jej pozycję rynkową.

Cel usługi:

Poznanie potencjału komercyjnego opracowywanej technologii

Poznanie wpływu technologii na pozycję rynkową firmy

Poznanie gotowości przedsiębiorstwa na wdrożenie innowacji

Opracowanie/ ewaluacja strategii B+R w firmie

Udoskonalenie procesu technologicznego w przedsiębiorstwie

Jak możemy pomóc?

W pełni rozumiejąc problemy z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa w procesie zakupowym nowej technologii, oferujemy swoją pomoc w analizie potencjału technologii i jej wpływu na przedsiębiorstwo. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z nowymi technologiami będącymi zarówno produktami, usługami jak i procesami wewnętrznymi czy nowymi metodami marketingowymi lub organizacyjnymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie, szybko i dokładnie, poznać technologie i jej potencjał. Usługa ułatwi Przedsiębiorcy podjęcie decyzji dotyczącej zakupu nowej technologii oraz pomoże zidentyfikować potencjalne problemy w firmie, a co za tym idzie potencjał na zakup nowych technologii usprawniających obecnie stosowane produkty/ usług/ procesy/ metody marketingowe lub organizacyjne.

Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w firmie

Start-upów i spółek spin-off

Pracowników działów R&D

Działów strategicznych

Dyrektorów technicznych

Analityków biznesowych

Masz pytania dotyczące audytu innowacyjności przedsiębiorstwa?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

Due Diligence technologiczne

Dlaczego problem jest ważny?

W organizacjach często osoby decyzyjne stają przed dylematem – jaki faktycznie potencjał generuje opracowana/ opracowywana WNiP? Poznanie mocnych oraz słabych stron WNIP jest kluczowe do tego, żeby podejmować w stosunku do nich optymalne decyzje. Co więcej w przypadku poznania wszystkich szans i zagrożeń jakie wiążą się z potencjalną inwestycją w daną technologię, firmy mają szansę zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami w branży.

Cel usługi:

Poznanie prawdziwego potencjału technologii

Poznanie czy ktoś już nie zbadał tej lub podobnej technologii

Poznanie potencjalnej konkurencji i substytutów

Poznanie ryzyk wiążących się z wdrożeniem technologii

Poznanie potencjalnych nisz rynkowych dla technologii

Ustalenie optymalnego kierunku rozwoju technologii i sposobu komercjalizacji

Jak możemy pomóc?

W branży technologicznej, działamy od wielu lat. Zajmowaliśmy się zarówno technologiami innowacyjnymi na skalę światową jak i na skalę przedsiębiorstwa, WNIP w początkowych stadiach cyklu życia jak i końcowych, dzięki czemu wiemy na czym powinniśmy skupić swoją uwagę podczas oceniania mocnych i słabych stron technologii oraz szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem potencjalnych innowacji co znacznie przyspiesza cały proces, który w innych warunkach może być bardzo czasochłonny. Nasza usługa polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub technologii już skomercjalizowanych w zakresie aktualnych trendów rynkowych, potencjału wdrożeniowego (w przypadku technologii jeszcze nieskomercjalizowanych) oraz szans i ryzyk związanych z komercjalizacją i rozwojem WNIP. Analizujemy również technologie aktualnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, żeby uzyskać pełny obraz potencjalnej ścieżki rozwoju.

Co analizujemy?

Technologie

Know-how

Wynalazki

Patenty, wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia

Prawa autorskie do oprogramowania

Prawa do chronionych odmian roślin

Topografie układów scalonych

Autorskie prawa majątkowe i pokrewne

Dla kogo?

MŚP

Dużych przedsiębiorstw

Instytucji naukowych

Inwestorów

Zarządu i osób decyzyjnych w firmie

Start-upów i spółek spin-off

Pracowników działów R&D

Analityków biznesowych

Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie

Masz pytania dotyczące
due diligence technologicznego?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

Metodyka

Jak pracujemy?

Nasze analizy rynkowe opieramy przede wszystkim na metodach ilościowych. Uzupełniamy je metodami jakościowymi, żeby odpowiedzieć na pytanie, na które liczby nie znają odpowiedzi. Korzystamy zarówno z ogólnie dostępnych baz danych i źródeł zewnętrznych jak i płatnych w celu uzyskania najlepszych informacji rynkowych. Analizy są dopełniane niezbędnymi informacjami z organizacji. Wszystkie te informacje są niezbędne do tego, żeby precyzyjnie określić potencjał i skalę innowacji technologii. Uzyskane dane przekuwamy w raport, będący podsumowaniem naszych analiz.

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.
 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)
 • Węglokoks S.A.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
 • JS Technologie Sp. z o.o.
 • Dailyfruits S.C.
 • Pro-Plus S.A.
 • Modus Sp. z o.o.
 • Alfavox Sp. z o.o.
 • APR System Sp. z o.o.
 • Difes Sp. z o.o.
 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.
 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
 • TNK PROJEKT
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Politechnika Poznańska

Nasi klienci

Przedsiębiorstwa

Instytucje naukowe

Dowiedz się więcej

o innych naszych usługach

Wyceny
Doradztwo biznesowe
Szkolenia

Masz pytania już na tym etapie?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

KONTAKT

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

NIP 522 30 29 463

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Adres:

Chcesz się z nami skontaktować?

Pozostańmy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera
i bądź na bieżąco z innowacjami

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności